Reparationer

I princip ansvarar den boende för alla reparationer och det underhåll som krävs inne i lägenheten. Vid fel i lägenheterna använder vi normalt HSB Boservice för att utföra reparationerna.

Inre fond

För nuvarande sker ingen avsättning till den inre fonden. Har du pengar på inre fonden redovisas det på inbetalningskorten för månadsavgiften.
Den inre fonden används till reparationer. Vid uttag ur fonden använd denna blankett. Gå till vicevärds-kontoret med dina kvitton eller, om du anlitat ett företag, fakturan (som ej behöver vara betald). Innestående medel i inre fonden följer lägenheten vid överlåtelse och inte personen.

Fläktsystem och ventilation

Fastigheterna är försedda med frånluftsventilation. Det innebär att inomhusluften (frånluften) via kontrollventiler och kanaler från badrummet och köket sugs ut med hjälp av en fläkt ovanför spisen. Fläkten har tre hastigheter och går inte att stänga av helt. På insidan av en av skåpdörrarna i köket finns en skötselanvisning för köksfläkten. Utomhusluften (tilluften) kommer in genom springventiler som är placerade ovan fönstren i vardagsrum och sovrum.
För att detta system skall fungera säkert och tillfredsställande måste du tänka på följande:

  • De ventiler som finns vid vissa fönster får aldrig stängas helt. Om dessa stängs påverkas ventilationen hos dina grannar, dels kommer luft att sugas genom brevinkast och eventuella glipor vid fönster, balkongdörr och ytterdörr.
  • Filtret som sitter direkt över spisen skall rengöras en gång per månad. Det är av yttersta vikt att detta görs. Det samlas fett i detta filter som kan bli en brandfara vid matlagningen. Du ansvarar själv för filtret och ska vid behov köpa ett nytt hos en välsorterad vitvaruaffär.
  • Ungefär en gång per år skall också kryddhyllan plockas bort och frånluftsdonet rengöras.
  • Rengöring av ventilen i badrummet bör ske en gång per månad.
  • När du lagar mat, öppna ett fönster i exempelvis sovrummet. Öppna inte köksfönstret eftersom matos kan då lätt spridas i Din egen lägenhet och till trapphuset. Föreningen ansvarar för att ventilationssystemet fungerar, vilket innebär att du kan felanmäla spiskåpan eller fläkten bakom kryddhyllan. Föreningen beaktar dock endast funktionalitet och ej estetiska aspekter. Om du vill byta ut spiskåpan mot en modernare variant i t.ex. rostfritt stål finns det en godkänd modell som kan användas tillsammans med frånluftsfläkten. Kontakta vicevärden för exakt modellbeteckning eller köp spiskåpan direkt genom HSB:s felanmälan. Spiskåpan måste installeras av en ventilationstekniker med elbehörighet, och måste kalibreras för att fungera optimalt med föreningens ventilation. Ändringar av ventilationssystemet får inte ske utan tillstånd från styrelsen.

Radon

Vid byggnationen användes s. k. blåbetong som avger en viss mängd radon. 2002 gjordes mätningar. De uppmätta värdena låg på mellan 50 och 120 Bq/m3, dvs. under gällande gränsvärde 200 Bq/m3. Det är viktigt att du ser till att ventilationen fungerar i Din lägenhet med tanke på radonförekomsten.

Badrum

Det är viktigt att hålla uppsikt över våtrumstapeten och golvbrunnen i badrummet för att förebygga fuktskador.
Lyft på silen i golvbrunnen och kontrollera att den vita klämringen som håller golvmattan på plats sitter ordentligt fast. Om du knackar på mattan runt golvbrunnen och det känns “ihåligt” så har mattan släppt från underlaget och en skada har redan skett. Detta måste då åtgärdas snarast.

  1. Kontrollera våtrumstapetens skarvar där den utsätts för fukt. Det får inte finnas sprickor som vatten kan tränga in i.
  2. Rengör golvbrunnen t.o.m. vattenlåset. Vid stopp bortom vattenlåset måste du omgående felanmäla problemet.

Föreningens badrum renoverades i samband med stambytet år 1989/90. Du ansvarar själv för badrummets tätskikt och måste se till att ombesörja en renovering vid behov. Föreningen kan ålägga medlemmar att åtgärda badrum som bedöms vara i så dåligt skick att det föreligger risk för fuktskador.
Om du misstänker en fuktskada måste du omgående kontakta vicevärden.
Tänk även på att inte i onödan borra hål i väggarna eftersom du därigenom penetrerar tätskiktet. Sådana hål måste fyllas med silikon.

Byte av golvbrunn

Vid renovering av badrum måste golvbrunnen bytas för att det nya badrummet ska bli godkänt. Golvbrunnen är föreningens ansvar och därför bekostar föreningen bytet av den under de förutsättningar som nämns i golvbrunnspolicyn. När bytet väl är genomfört och du har blivit fakturerad för det kan du mot uppvisande av fakturan få ersättning för upp till 4500 kr (inkl. moms) för golvbrunnsbytet. Kom ihåg att det är viktigt att det på fakturan tydligt framgår vad som avser golvbrunnsbytet i timmar och material. Kontakta vicevärden om du har frågor om ovanstående eller vill diskutera andra aspekter av badrummet.

Elsystem & säkringar

Du ansvarar själv för alla synliga elinstallationer (elledningar, uttag, strömbrytare, elcentral etc) i din lägenhet. Föreningen ansvarar endast för ledningar som går i väggar, men så snabbt de blir synliga övertar du ansvaret.
I hallen i varje lägenhet finns det en central med automatsäkringar. Vid strömbortfall kontrolleras dessa först. Om säkringen utlösts syns detta på att motsvarande vipparm har vippat ned. Innan vipparmen vippas tillbaka skall huvudströmbrytaren stängas av. Om inte detta görs finns det risk att lägenhetens huvudsäkringar i källaren utlöses. I källaren finns det en elmätare och tre huvudsäkringar för varje lägenhet (20 A/500 V). I normala fall skall dessa huvudsäkringar aldrig behöva bytas, men om någon säkring trots allt har gått sönder byter du själv säkring (hela finns vid elmätarna). Om automatsäkringar eller huvudsäkringar går sönder igen efter byte måste fackman anlitas. Alla elinstallationer måste ske fackmässigt. Fråga vicevärden om du är tveksam.

Installation av maskiner

Disk- och tvättmaskinsinstallationer görs på den boendes eget ansvar. Vatteninstallationer måste ske fackmässigt för att minska risken för vattenskador. Tänk på att vid installation av en diskmaskin byta köksblandare till en modell med avstängningsventil för diskmaskinen och att ha ett diskmaskinsunderlägg för att snabbt kunna upptäcka ett läckage. HSB Boservice kan hjälpa till med själva installationen. Du ringer då till felanmälan, beställer arbetet och betalar själv till HSB Boservice.

Källarförråd & matkällare

Till varje lägenhet hör ett källarförråd och en matkällare. Inga föremål får förvaras i källargångar och gemensamma utrymmen, använd ditt källarförråd!
Obs! det inte är tillåtet att förvara brandfarliga och explosiva varor i förråden. Detta är förutom den risk du utsätter grannarna för, också en försäkringsfråga. Brandförsäkringen gäller inte om brand orsakats på grund av detta.
Förvara inga stöldbegärliga föremål i förråden med tanke på inbrottsrisken.
Som i många andra hus, kan det förekomma fukt i våra källare. Placera därför inte fuktkänsliga föremål direkt på golven och mot väggarna. Se till att luftväxling underlättas genom att inte förvara för mycket i förråden.

Balkong

Inglasning, montering av markiser och vindskydd får ske efter avtal mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare. Kontakta vicevärden innan du köper något. Det är inte tillåtet att spika eller skruva upp klädhängare eller andra saker på utsidan av ytterväggarna utan konsultation med vicevärden, fasaden håller nämligen normalt inte för detta. Det är inte tillåtet att grilla med någon annan grill än elgrill på balkongerna. Vill ni grilla med kol finns det en grill på vår uteplats. Blomlådor och parabolantenner placeras på räckets insida.

Försäkring

Du som bor i bostadsrätt bör ha en extra tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Tillägget ger ersättning för skador på egendom i lägenheten som du själv ansvarar för, t.ex. golv, tapeter och innerdörrar. I BRF Hasseln betalar föreningen för detta tillägg till alla boende.