Hasselns stadgar

Nyfiken på vår förenings stadgar? Här hittar du hela dokumentet!

Vem ansvarar för vad i din lägenhet?

Att bo i en bostadsrätt skiljer sig en hel del från hyresrätt eller villa. Men vad är egentligen ditt ansvar att underhålla i din lägenhet, och vad ansvarar föreningen för? Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad. Har du ytterligare frågor, kontakta vår vicevärd!

Golvbrunnsbyte

Reviderad policy för golvbrunnsbyte i brf. Hasseln

Styrelsen har beslutat att förändra reglerna för hur golvbrunnen får bytas i samband med badrumsrenovering. Det huvudsakliga skälet till förändringen är att den gamla policyn var otydlig i kravet på fackmässig installation.

Föreningen ansvarar stadgeenligt för golvbrunnen. I samband med renovering av badrum måste golvbrunnen bytas mot en typgodkänd brunn för att badrummet ska kunna bli godkänt i enlighet med rådande standarder (Säkervatten, BBV eller GVK). I och med att föreningen ansvarar för brunnen får du inte låta byta den utan att först ha fått tillstånd från vicevärden.

Följande gäller:

 • Du får själv i samband med en badrumsrenovering låta en rörmokare byta golvbrunnen men före bytet måste rörmokaren och åtgärden ha godkänts av vicevärden.
 • Golvbrunnar får endast bytas av behörig rörmokare (d.v.s. med yrkesexamen). Under inga omständigheter får du, kakelsättaren eller annan hantverkare byta brunnen om behörighet saknas. Om så ändå sker kommer föreningen att hålla dig ekonomiskt ansvarig för eventuella besiktnings- och åtgärdskostnader som behöver vidtas.
 • Du måste med ett kvitto kunna redovisa att en behörig rörmokare har utfört bytet. Föreningen ansvarar för golvbrunnen och ersätter därmed de kostnader som uppstår vid bytet.

För att ersättning ska erhållas gäller följande:

 • Ersättning utbetalas endast i samband med byte av golvbrunn vid badrumsrenovering.
 • Begär separata fakturor som endast avser bytet av golvbrunnen (bilningsarbete, golvbrunn, material som behövs för att korrekt montera golvbrunnen, material för att gjuta igen runt brunnen samt arbetstimmar för bytet). Av fakturan som avser monteringenav golvbrunnen ska det framgå att en behörig rörmokare har utfört arbetet.
 • Redovisa fakturorna enligt ovan för vicevärden och låt honom besiktiga brunnen.
 • Föreningen ersätter kostnader upp till 4500 kr.Om du vill slippa att själv hantera bytet av golvbrunnen kan föreningen beställa och direkt bekosta det. Kontakta även då vicevärden, som i sin tur beställer arbete

Om andrahandsuthyrning

Här hittar du blankett för andrahandsuthyrning. Blanketten lämnas till vår Vicevärd.

Policy för andrahandsupplåtelse vid brf Hasseln, Linköping

Andrahandsupplåtelse regleras av § 44 i brf Hasselns stadgar. Denna policy utgör ett dokument som ska underlätta tolkningen av stadgarna samt säkerställa att alla medlemmar behandlas lika. I enlighet med §11 har ett dödsbo rätt att utöva bostadsrätten utan att krav på ansökan om andra- handsupplåtelse ställs. Denna rätt är dock tidsbegränsad i enlighet med §11.

Enligt §44 gäller följande avseende andrahandsupplåtelse:

Generellt gäller att:

 • Ansvaret för att besluta om andrahandsupplåtelse har delegerats av styrelsen till vicevärden. Vid ansökningar som avviker från policyn ska vicevärden rådfråga styrelsen.
 • Ansökan sker på en för ändamålet avsedd blankett, vilken kan hämtas från föreningens webb alternativt hos vicevärden. Av blanketten framgår förutsättningarna för andrahandsupplåtel- sen.
 • Alla som avser att upplåta sin bostadsrätt, till en annan person än dess ägare, måste ansöka om detta hos vicevärden. Detta innebär att även föräldrar, som i enlighet med tidigare med- lemskapskrav äger en bostadsrätt som barn disponerar, måste göra en ansökan.
 • Innan en ansökan har inkommit och godkänts av föreningen får ingen flytta in.
 • Ansökan ska lämnas in minst en månad innan upplåtelsen ska inledas för att prövningen skakunna utföras och vid behov föreläggas styrelsen.
 • Om en olovlig andrahandsupplåtelse upptäcks, och det förefaller troligt att uthyrningen beror på okunskap, ska styrelsen anmoda ägaren att inom en vecka lämna in en ansökan om andra- handsupplåtelse. I annat fall ska ägaren få en rättelseanmodan där omedelbar avhysning av hyresgästen krävs för att styrelsen ej ska anse att bostadsrätten är förverkad.

Hur prövningen genomförs:

Beslut om ansökan om andrahandsupplåtelse ska beviljas prövas utifrån följande tre punkter:

 1. Angivet skäl för andrahandsupplåtelse
 2. Om ansökan avser en förlängning av befintlig andrahandsupplåtelse granskas den samman- lagda tiden
 3. Hyresgästens lämplighet när så är möjligt
 4. Efter att ansökan beviljats ska dessutom beslut fattas om hur länge tillståndet för andrahands- upplåtelse ska vara giltigt.

Nedan följer prövningsgången i enlighet med ovan.

 1. Prövning av angivet skäl för andrahandsupplåtelse enligt följande:

Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. De skäl som kan anses som beaktansvärda, och som anges i Jordabalken, är:

  • åldersrelaterade skäl (äldreboende etc.)
  • sjukdomsrelaterade skäl (t.ex. sjukhusvistelse)
  • arbete på annan ort (intyg från arbetsgivaren kan vid behov begäras) o studier på annan ort (antagningsbesked kan vid behov begäras)
  • längre utlandsvistelse
  • särskilda familjeförhållanden (oftast provbo som sambo)
  • uthyrning till ungdom över 16 år under en övergångsperiod.

Övriga skäl prövas med utgångspunkt i att bostadsrättshavaren inom en överskådlig framtid ska återvända till sin bostadsrätt och att beaktansvärda skäl föreligger. Om det förra verkar otroligt ska ansökan avslås.

 1. Om ansökan avser en förlängning godkänns ansökningar där den sammanlagda tiden för andrahandsupplåtelse understiger de som anges i tabell nedan. Om bostadsrättshavaren avser att få en förlängning prövad och där den sammanlagda tiden överstiger angiven tid krävs att frågan tas upp för särskilt beslut i styrelsen.
 2. Om punkt 1 och 2 godkänns kontrolleras den föreslagna hyresgästen enligt samma förfa- rande som vid antagande av ny medlem. Utöver detta, kan vid misstanke om bristande van- del, även referens till tidigare hyresvärd begäras in.
 3. Av beslutet ska det framgå under hur lång tid tillståndet är giltigt. Riktvärdena är:

page2image238235984 page2image238236272 page2image238236560

Skäl som godtas och längd för andrahandsuthyrning:

 • Åldersrelaterade skäl – Individuell prövning (riktv.: 4 år)
 • Sjukdomsrelaterade skäl – Individuell prövning (riktv.: 4 år)
 • Arbete på annan ort – 4 år
 • Studier på annan ort – Utbildningens längd ska anges
 • Längre utlandsvistelse – 1 år
 • Provsambo – 1 år, uppge sambons namn
 • Övergångsuthyrning till barn – 4 år
 • Övriga skäl – 3 år

Du ansöker om 6 månader i taget. Vid beslut om förlängd tid avseende samma person kan upp till 12 månader beviljas förutsatt att maximal tid inte överskrids.

Sedan 2020-01-01 tar Brf Hasselns ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett rekommenderat prisbasbelopp per år, och syftar till administrativa avgifter för föreningen. 

Ansökan om uttag från inre fond

Här finns banketten för dig som vill ansöka om uttag från inre fond.

Ansökan om autogiro

Här finns banketten för dig som vill ansöka om autogiro.

Parkeringsregler

Föreningen hyr parkeringsbevakning från Aimo park. Vid överträdelse av föreningens parkeringsregler utfärdas böter. Dessa överklagas enligt instruktion på själva boten. Kontrollavgiften följer kommunens standard.

 • Samtliga markerade p-platser på föreningens mark är förhyrda, och får således enbart användas av den person som hyr respektive plats. För att få hyra parkering av Brf Hasseln ska du vara medlem i föreningen, och vara folkbokförd där.
 • Parkering på allt annat än markerade platser är förbjudet.
 • Det är tillåtet att stanna utanför porten etc för i och ur lastning. Max 15 minuter.
 • Parkeringsförbudet gäller även motorcyklar. Mopeder el-sparkcyklar får i mån av plats parkeras i cykelställen.
 • Temporära parkeringstillstånd vid in och ut flytt kan fås av Vicevärden. Meddela minst tre vardagar innan du önskar ha tillstånd att parkera. 
 • Företagsbilar utan tillstånd är inte undantagna dessa regler. Hantverkare kan få tillfälligt tillstånd från vicevärden.

Hobbyrumsregler

Regler för användning av hobbyrummet på Ymergatan 4A

Hobbyrummet är en kostnadsfri förmån för medlemmarna i brf. Hasseln. För att lokalen ska fungera bra är det viktigt att alla följer följande regler:

 • Hobbyrummet får användas mellan kl. 06 och 22. Störande ljud från maskiner eller verktyg får dock inte förekomma före kl. 08 och efter kl. 19.
 • Hobbyrummet bokas på schemat som hänger på väggen utanför rummet. Ange efternamn och portnummer. Det är tillåtet att boka maximalt tre sammanhängande dagar. Flera tider får ej bokas samtidigt – en ny tid får bara bokas när den första har använts.
 • Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänkar och övrig inredning ska torkas av och eventuella färgstänk ska tas bort. Golvet ska sopas efter användning. Byggdamm m.m. får ej lämnas i lokalen.
 • Om du tänker måla i hobbyrummet måste tidningar eller någonting liknande läggas ut för att skydda arbetsbänkar och golvet. Om färg ändå stänker på inredningen eller golvet måste denna omgående tas bort.
 • Föreningen tar inget ansvar för material, verktyg etc. som lämnas i hobbyrummet under och efter bokningsperioden. Kom ihåg att alla medlemmar kommer in i rummet.
 • Skräp får ej lämnas i hobbyrummet efter bokningsperioden, utan måste slängas på annan plats. Skrymmande byggavfall och kemikalier (färg, lösningsmedel etc.) får ej kastas i föreningen, utan måste deponeras på annan plats.
 • Brandfarliga vätskor och gas får inte lämnas i rummet över huvud taget, utan måste tas hem efter varje arbetspass.
 • Trasor med linolja eller liknande självantändliga eller brandfarliga vätskor måste slängas säkert (blötlägg trasorna någon dag och kasta dem först därefter).
 • Hobbyrummet får inte användas som temporärt förråd för sådant som inte har med rummets syfte att göra och inget material får lämnas efter bokningstiden.Brf. Hasseln förbehåller sig rätten att debitera medlemmar som bryter mot reglerna eventuella merkostnaden som därmed uppstår.