Är du intresserad av att vara med i styrelsearbetet eller val-beredningen?

Arbetet är väldigt intressant och man lär sig mycket om hur en ekonomisk förening fungerar. Man lär känna sina grannar och får möjlighet att påverka föreningens drift och arbete.
HSB erbjuder kurser om det mesta, styrelsearbete, HSB certifiering och juristinformation.
Valberedningen är de som föreslår namn på boende som är intresserade av att vara med i styrelsen och kulkommittén.

Fundera på det och hör av dig till någon av oss!

Historia

1941 byggdes våra 6 hus och var i början två föreningar, Hasseln och Gärdet. Sedan slogs de
ihop och fick namnet Hasseln. Hasseln består av 130 lägenheter i sex hus.

1989-90 gjordes stambyte av husen och burspråk samt balkonger byggdes till.

2008 byggdes innergården byggdes om till en trädgård. Innan dess var det bara en grusplan
med häck runt om.

2017-2021 renoveras alla 14 hissar.

Atlasgatan 1941
Atlasgatan 1941
Vicevärd/Förvaltare

Andreas Hilding
010-442 40 83 vardagar 07.00 – 16.00
E-post

Styrelsen

Hampus Carlborg, ordförande
Ulf Kron, vice ordförande
Slaven Isak, sekreterare
Elina Jigered, ledamot
Daniel Karlsson, ledamot HSB

 


En gång per år, normalt i maj, har föreningen en årsstämma. Till årsstämman kallas alla bostadsrättsinnehavare. På stämman redovisar sittande styrelse bl.a. föreningens ekonomiska resultat för föregående år. Dessutom väljs en ny styrelse för att sköta föreningen för nästkommande år.
Önskar du att ett ärende ska behandlas på årsstämman, skriv en motion före utgången av februari månad och lämna den till ordföranden eller vicevärden. Finner styrelsen det nödvändigt, om det begärs av revisorn eller minst en tiondel av de röstberättigade, sammankallas till en extrastämma.
Styrelsen har möte ungefär en gång per månad där olika frågor som har med föreningens drift och underhåll behandlas. Eftersom styrelsen bara sammanträder en gång per månad, har styrelsen tillsatt en vicevärd som ansvarar för att beslutade saker utförs och håller löpande kontakt med de boende samt för fram synpunkter från de boende till styrelsen. Vicevärden är alltså den person som de boende normalt har mest kontakt med vad gäller boendefrågor.

Valberedning

Per-Johan Sällberg, valberedningens ordförande
Gunnar Lieden, ledamot

Revisor/Föreningsgranskare

Per Henriksson